PROJEKTY

Projekt Reydel Nitra

Presun materiálových síl, jún 2017

Zákazník požadoval presunutie vonkajších materiálových síl z pôvodného miesta, nakoľko sa na danom mieste pristavovala nová hala, a silá sa museli z tohto priestoru odstrániť a uvoľniť miesto na rozšírenie výrobnej haly. Projekt investične zastrešoval majiteľ haly CTP.

Požiadavka: presun materiálových síl, spolu 4 kusy každé o objeme 50 m3, zabezpečiť dopravu materiálu z týchto síl do 25 IMM s celkovým maximálnym odberom cca 3000kg/h k najvzdialenejšej IMM vo vzdialenosť cca 200 metrov od materiálového sila.

V štyroch externých materiálových silách sú umiestnené dva typy naturálneho materiálu, teda dve silá pre každý materiál. Tieto silá sme prepojili do jednej materiálovej trasy DIA 60,3 mm, ktoré sa na základe impulzu z kapacitného snímača umiestnenom na sacej komore medzi sebou prepínajú pomocou pneumatických materiálových ventilov (ak sa vyčerpá materiál v sile č.1, dostane impulz do riadenia ktoré prepne automaticky na silo č.2, ďalej dá informáciu obsluhe že je silo č.1 prázdne.

Celú dopravnú trasu sme si rozdelili do dvoch prečerpávacích staníc, teda prečerpávacej stanice A, kde sú umiestnené štvorcové interiérové materiálové silá s pôdorysom 1x1 m o celkovej kapacite 3m3 pre každý materiál, umiestnenej približne v strede výrobnej haly, kam je materiál privádzaný nerezovým potrubím o priemere 60,3 mm dvoma odlučovačmi pre každý materiál. Odlučovače sa medzi sebou striedajú cez pneumatické materiálové ventily pre dosiahnutie rýchleho plnenia (jeden odlučovač nasáva materiál, zatiaľ čo druhý ho vysypáva). Následne je z tejto prečerpávacej stanice materiál rozvedený k jednotlivým IMM v blízkosti stanice a do prečerpávacej stanice B, umiestnenej na konci výrobnej haly. Z prečerpávacej stanice B je materiál následne rozvedený k jednotlivým IMM v blízkosti tejto stanice.

Obe prečerpávacie stanice, teda zásobovanie materiálom po celej dĺžke haly je riadené nami vyvinutým PLC riadením. Doprava je poháňaná 11kW samostatnými vývevami Goorui a centrálnymi filtrami Vismec pre každý materiál. Vytvorili sme systém s manuálnymi guľovými ventilmi pomocou ktorého môžeme nahradiť jednotlivé vývevy záložnou pumpou so samostatným centrálnym filtrom.

Umiestnením prečerpávacích staníc v hale sme zabezpečili plynulé zásobovanie všetkých IMM. Záložnou vývevou spolu s centrálnym filtrom sme zabezpečili okamžitú náhradu v prípade poškodenia primárneho systému. Centrálne filtre VISMEC s ofukovaním filtra prostredníctvom implózie zabezpečujú odprášenie materiálu s dlhým intervalom čistenia filtrov obsluhou.

Zariadenia k dnešnému dňu bežia nepretržite bez jedinej poruchy.

Za projekt za A.M.SK zodpovedný p. Erik Kelemen, project manager, za Reydel Automotive p. Milan Večera, technical director. Projekt realizovaný od 1.6. do 30.6.2017.